PRIVACYVERKLARING...

 


Deze website is eigendom van CLAEYS & DUERINCK BV Door op deze website te surfen, te bezoeken of er gebruik van te maken, stem je in met en acht je je gebonden door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Als je deze voorwaarden niet aanvaardt, vragen wij je jezelf geen toegang tot deze website te verschaffen, deze te bezoeken of gebruik te maken van de website of van de informatie die daarin is opgenomen.

Contactgegevens:
CLAEYS & DUERINCK BV
Leuzesesteenweg 94-96
9600 Ronse

Adres maatschappelijke zetel:
CLAEYS & DUERINCK BV
Leuzesesteenweg 94-96
9600 Ronse
0493 25 22 53
stefaan_claeys@telenet.be
BE0761 794 349

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CLAEYS & DUERINCK BV of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De “website www.ceremonie-claeysduerinck.be” betekent deze website zoals openbaar gemaakt door CLAEYS & DUERINCK BV en alle informatie en materiaal die de website bevat.

Deze website kan links naar websites die door derden openbaar zijn gemaakt bevatten en websites die door derden openbaar zijn gemaakt kunnen links naar deze website bevatten. CLAEYS & DUERINCK BV onderzocht deze websites van derden niet en heeft in elk geval geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.

Daarom wijst CLAEYS & DUERINCK BV elke aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of materiaal geplaatst op die websites af. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat CLAEYS & DUERINCK BV de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

CLAEYS & DUERINCK BV geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

PRIVACYBELEID
CLAEYS & DUERINCK BV zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Desondanks kan CLAEYS & DUERINCK BV niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen.

Daarom zal CLAEYS & DUERINCK BV ook niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van haar zijde.

U mag deze website niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, inzonderheid doeleinden verboden door deze Algemene Voorwaarden, door de wet, de openbare orde en de goede zeden. Onder ongeoorloofd gebruik wordt onder meer verstaan, zonder beperking:

  • iemand beledigen, achtervolgen, of bedreigen, of op een andere manier de rechten van anderen schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven);
  • enig onderwerp of element, enige naam of informatie publiceren, inzenden, uploaden naar de website, verdelen of verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend jegens religieuze of ethische overtuigingen is, lasterlijk, obsceen, onzedig of ongeoorloofd is, of om het even welk recht schendt, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten;
  • bestanden uploaden naar de website die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij je houder bent van de voornoemde rechten, je er een wettelijke controle over uitoefent, of je alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt;
  • bestanden die virussen bevatten of om het even welke andere gelijkaardige software of programma’s die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, uploaden naar de website;
  • goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, met commerciële doeleinden te promoten of te koop aan te bieden; enige vermelding met betrekking tot de auteur, wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt geüpload naar de website, vervalsen of verwijderen.
Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar de website, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft je CLAEYS & DUERINCK BV de toelating om:
  • deze communicatie te controleren, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onder-licentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creëren;
  • het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onder-licentie aan derden.
De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht. CLAEYS & DUERINCK BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de inhoud die je hebt ingezonden te verwijderen, evenals het recht om inzendingen te corrigeren op lengte, grammatica of taalgebruik.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.
 


CONTACTEER ONS

Leuzesesteenweg 94-96 - 9600 Ronse

+32 (0)495 24 56 25

stefaan_claeys@telenet.be

BTW BE 0761 794 349